Odd Fellow infotilaisuus

Infotilaisuuden tarkoitus on antaa järjestömme toiminnasta kiinnostuneille henkilöille tietoa toimintamme tarkoitusperistä. Sanomamme on, että Odd Fellow jäsenyys on elämäntapa, jonka toivomme kiinnostavan ystäväämme. Haluamme varmistaa ja antaa ystävällemmekin varmuuden siitä, että hän todella haluaa liittyä joukkoomme. Seuraavassa on joitakin infotilaisuudessa käsiteltäviä asioita, joista voimme vapaasti kertoa ulkopuolisille.

Veljeskunnan tarkoitus ja tehtävä

Odd Fellow -Veljeskunta on vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustuva aatteellinen järjestö, jonka toiminta-ajatus on vaikuttaa jäseniinsä eettisesti kasvattavassa ja veljeyttä kehittävässä hengessä kiinnittämällä huomiota humaanisten käyttäytymismuotojen tärkeyteen ihmisten välisissä suhteissa.

Odd Fellow -Veljeskunnan humaaninen ja eettinen kasvatustavoite perustuu uskoon, että on olemassa yksi korkein, maailmankaikkeuden Luoja ja ylläpitäjä, joka on ihmissuvun yhteinen isä. Tätä uskoa Veljeskunta pyrkii toiminnallaan vahvistamaan, mutta ei ota kantaa mihinkään uskoneroja koskeviin opillisiin kysymyksiin, eikä siten pyri toiminnallaan korvaamaan minkään uskonnollisia asioita ajavan yhteisön toimintaa.

Odd Fellow -järjestön toimintaperiaatteena on, ettei se tavoittele toiminnallaan julkisuutta. Toiminta ei kuitenkaan ole salaista vaikka kokouksiimme voi osallistua vain jäsenet. Veljeskuntamme eettinen oppi on ainoa osa Veljeskunnan toiminnasta, josta emme kerro ulkopuolisille. Sen avulla Veljeskunta suorittaa kasvatustyötä jäsenistössään. Se ei sisällä mitään sellaista, joka olisi ristiriidassa maan lakien tai hyvän tavan kanssa. Jäsen ei sitoudu mihinkään velvoitukseen, joka olisi ristiriidassa häntä itseään, hänen perhettään, suhdettaan Korkeimpaan tai isänmaataan kohtaan.

Suhtautumisemme uskontoon ja politiikkaan

Odd Fellow -Veljeskunta noudattaa uskoneroja koskevissa kysymyksissä jäseniinsä nähden täydellistä uskonnollista suvaitsevaisuutta. Ateismi on asian luonteesta johtuen Odd Fellow -Veljeskunnan toiminnalle vierasta.

Yhteenkuuluvaisuuden tunteen aikaansaamiseksi Veljeskunta sulkee pois toiminnastaan kaikki poliittiset kysymykset. Veljeskunnan ulkopuoliseen jäsenten poliittiseen toimintaan Veljeskunta ei puutu. Se on jäsenten henkilökohtainen asia.

Historiaa

Vanhin nimeltä tunnettu Odd Fellow -loosi on Loyal Aristarhus Lodge nr 9 vuodelta 1745. Odd Fellow -toiminnan synty on kuitenkin hämärän peitossa. Perimätiedon mukaan jo vuonna 1537 on ollut toimintaa, joka on Veljeskunnalle ominaista. Veljeskunnan historia tiedetään juontavan keskiajan Englantiin ja siellä oletettavasti ammattikuntalaitoksen kehitysvaiheisiin. Ammattikunnat muodostivat jäseniään tukevia yhteisöjä.

Vuonna 1782 syntyi Englannissa vaunujousiseppä Thomas Wildey. Muutettuaan Amerikkaan, hän Odd Fellow -loosin jäsenenä alkoi herätellä toimintaa myös uudella mantereella. 26.4.1819 hän perusti Baltimoressa, majatalo Seven Stars'issa, Amerikan ensimmäisen Odd Fellow loosin, nr 1 George Washington. Tästä päivästä lasketaan nykymuotoisen Odd Fellow -toiminnan alkaneen.

Aate levisi palaavien emigranttien välityksellä Eurooppaan. Ensimmäinen loosi perustettiin Saksaan vuonna 1870 ja edelleen Sveitsiin, Hollantiin, Tanskaan, Ruotsiin, Islantiin ja Norjaan.

Ruotsalaisen Logen nr 89 Tornedalen'in perustaminen 1922 Haaparantaan käynnisti toimet myös Suomessa. Loosin jäseniksi vihittiin pian vaasalaisia, joiden ponnistelujen tuloksena perustettiin Vaasaan 8.8.1925 Logen nr 1 Wasa av Finland. Toiminta alkoi ruotsinkielisenä ja Ruotsin Suurloosin alaisena.

2.6.1984 perustettiin Suomen Suurloosi ja Suomi siirtyi itsenäisenä suurloosina maailmanlaajuiseen järjestöön. Veljeskuntamme on kaksikielinen järjestö siten, että kumpikin kieliryhmä toimii omalla sektorillaan oman johtonsa alaisuudessa. Korkein johto on molemmille kieliryhmille yhteinen. Toimintakauden 2005-2006 alkaessa Suomessa on 57 veljesloosia.

Naisten asema veljeskunnassa

Vuotta 1850 voidaan pitää Odd Fellow -historiassa jopa maailmanlaajuisesti katsoen merkkivuotena. Silloin järjestö tunnusti naisen aseman. Tällöin veli Scyler Colfax, eräs Amerikan varapresidenteistä, ajoi lävitse naisten Odd Fellow -toiminnan suuntalinjat ennen vain miehille tarkoitetussa järjestössä. Ensin tosin siten, että mukaan kelpuutettiin vain veljien vaimot. Mutta pian tämä laajeni käsittämään kaikkia naisia. Heitä kutsutaan rebekkasisariksi. Suomessa on tällä hetkellä 48 rebekkaloosia.

Tunnusmerkit ja -lauseet

Veljeskunnan symboli, ketjun kolme lenkkiä, vastaa tunnuslausettamme Ystävyys, Rakkaus ja Totuus. Ne ovat myös ne askelmat, joita pitkin tulokas vaeltaa asteittain itsensä kehittämisen tiellä. Toinen meille tärkeä elämänohje on: Vieraile sairaiden luona, auta hädänalaisia, hautaa kuolleet ja kasvata orvot. Tämä ihmisrakkauden ajatus on erittäin vanha, sillä sen tunsivat jo vanhat babylonialaisetkin.

Kokoontuminen

Kokoonnumme ajalla syyskuu - toukokuu kaksi kertaa kuukaudessa ja kesäkuu - elokuu kerran kuukaudessa. Kesäkokoukset ovat usein monen loosin yhteisiä tapaamisia.

Loosi no. 30 Henrik kokoontuu kuukauden toisena ja neljäntenä keskiviikkona klo 19.00. Kesäkokoukset ovat yhteisiä kaikille porilaisille looseille ja ne pidetään tavallisesti kesäkuun ensimmäisenä maanantaina ja elokuun viimeisenä perjantaina alkaen klo 18.00.

Me käytämme tavallisissa kokouksissamme tummaa pukua ja harmaata solmiota. Kun meillä on juhlakokous, esimerkiksi saamme uusia jäseniä, käytämme frakkia. Ei sen takia että koreilisimme, vaan siksi että se muodostaa meille perinteen. Puku sinänsä ei ole itsetarkoitus. Se osoittaa meille asennoitumista työhömme.

Kokouksemme noudattelee vanhaa perinnetapaa käsitellen ennalta määrätyn työjärjestyksen. Kokouksen jälkeen nautimme yhteisen iltapalan, veljesaterian, jolloin voimme käsitellä asioitamme, pitää esitelmiä, alustuksia ja keskustella niiden pohjalta.

 Jäseneksi liittymiselle asetetut vaatimukset

Traditionaalisena ja vanhoillisena järjestönä pidämme vielä kiinni 21 vuoden täysi-ikäisyydestä. Joku jäsenistämme tekee ehdotuksen. Hakijalla tulee olla hyvä luonteenlaatu. Tämän seikan vahvistavat kaksi jäsenistöömme kuuluvaa suosittelijaa. Hakijalla tulee olla usko Korkeimpaan. Emme kysy uskontunnustuksellista katsantokantaa. Siis vain uskoa. Lisäksi loosin jäsenistön tulee hyväksyä hakemus. Tästä vaatimuslistasta puuttuu kuitenkin eräs hyvin olennainen seikka: Hakijalla tulee olla vakava halu ja pyrkimys kasvattaa ja kehittää itseään ihmisenä.

Useille meistä on Odd Fellow -toiminnasta tullut elämäntapa, koska ihmisyyttä ja itsensä kasvattamista tulee harjoittaa joka päivä - ei vain harrastuksenomaisesti. Kohtaammehan tänään aivan toisenlaisia vaikeuksia kuin yli 150 vuotta sitten. Meidän ei enää tarvitse siinä määrin olla huolissamme siitä, että orvot saisivat kasvatusta ja huoltoa, ei huolehtia hautaus- ja sairasavusta, koska näistä pitää yhteiskunta huolen nykyään. Mutta yhteiskunta ei voi koskaan tarjota mitään persoonallista ja inhimilliseen tunteeseen liittyvää, mikä sisältyy ystävyyteen, rakkauteen ja totuuteen, Odd Fellowin tunnuslauseeseen.